Senaste uppdateringen: 2020-07-11 20:17:42

Utskriven 2020-09-30. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale MADRS-S

OBS! Informationens bäst-före-datum har passerat.
Kategorier

Depressiva syndrom

Beskrivning

MADRS-S är en skattningsskala som är speciellt utvecklad för att vara känslig för förändring i grad av depression. Den finns i två versioner. MADRS = En klinikeradministrerad med 10 items. MADRS-S = en självskattningsversion. MADRS-S består av nio items som motsvaras av symtomen (1) Sinnesstämning, (2) Oroskänslor, (3) Sömn, (4) Matlust, (5) Koncentrationsförmåga, (6) Initiativförmåga, (7) Känslomässigt engagemang, (8) Pessimism samt (9) Livslust. Varje symtom skattas enligt en sjugradig skala med fyra definierade och tre mellanliggande icke-definierade skalsteg.


Instrumentet uppvisar en god reliabilitet (Montgomery & Åsberg, 1979) och höga korrelationer mellan expertskattning och självskattning av MADRS (från r = 0.80 till 0.94) visar på en god samstämmighet mellan de olika versionerna (Svanborg & Åsberg, 1994). I en jämförande studie mellan Beck Depression Inventory och MADRS-S visade Svanborg och Åsberg (2001) att de båda skattningsskalorna var så gott som likvärdiga vad gäller differentiering av olika axel-I diagnoser. Instrumenten var högt korrelerade (r = 0.87) och skilde sig inte heller åt avseende känslighet för förändring till följd av antidepressiv behandling. MADRS-S är till skillnad från BDI gratis att använda. Enligt SBU (2012) saknas det i skrivande stund tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna bedöma om MADRS mäter grad av depression på ett tillförlitligt sätt (med SCID-I eller CGI-S som referensstandard). Dock finns det en godtagbar nivå av överensstämmelse mellan skattningar gjorda av patient respektive kliniker inom öppenvården.

I en jämförelse mellan MADRS och bedömarskattningsskalan Clinical Global Impression (CGI-I) överensstämde de reduktionsgränser av MADRS-poäng som är vedertagna för att indikera grader av behandlingsrespons i depressionsstudier väl överens med CGI-skalan (Leucht et al., 2017). Vad gäller remission föreslår artikelförfattarna en cutoff på ≤ 7 då detta motsvarade ”gränsfall för psykisk sjukdom” i CGI, vilket kan jämföras med nedanstående normer. En reduktion på i genomsnitt 7–9 MADRS-poäng sågs i studien nödvändigt för att indikera ”minimal förbättring” och detta skulle enligt denna studie kunna ses som ett riktvärde för minsta kliniskt meningsfulla förändring.

Antal items

MASDRS-S: 9 (MADRS: 10 items)

Svarsalternativ

0-6

Delskalor

Inga.

Tidsintervall

De senaste tre dygnen.

Administrationstid

5-10 minuter.

Instruktion

Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av Ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att Du skall försöka gradera hur Du mått under de senaste tre dygnen. Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Ringa in den siffra som Du tycker bäst stämmer in med hur Du mått de senaste tre dagarna. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt.

Test-retest reliabilitet

r = mellan 0.80 och 0.94 (okänd tidsintervall).

Cronbachs alfa

α = varierar mellan 0.82 till 0.90.

Svenska normer

MADRS (klinikervarianten med 10 items):

Vissa menar att 15-30 poäng motsvarar mild till måttlig depression. Dock menar Pär Svanborg (se ovan) att följande gäller: No depression 0-6 Mild depression 7-19 Moderate depression 20-34 Severe depression 35-60

MADRS-S (självskattningsvarianten med 9 items):

0-12 poäng väsentligen obesvärad
13-19 poäng mild depression
20-34 poäng måttlig depression 
>34 poäng svår depression

Svenska rättigheter

Marie Åsberg & Pär Svanborg äger rättigheterna till den svenska versionen. Pär skriver i ett mejl den 29 september 2005: ”den engelska versionen ägs av J Aff Dis. OK för både mig och Marie att MADRS-S svensk används fritt i non-profit sammanhang; kliniska, vetenskapliga samt i utbildning.”

Finns tryckt i en bok som även har MADRS-SR online: http://www.nok.se/PageFiles/103591/madrs.pdf 

Utländska normer

MADRS:

0-6 – väsentligen obesvärad
7-19 – mild depression
20-34 – måttlig depression
>34 – svår depression

(Snaith, Harrop, Newby & Teale, 1986.)

Utländska rättigheter

Okänt.

Abstract originalartikel

Self-assessment scales have long been used in psychiatric research even if their validity has often been questioned, one reason being poor the concordance of expert ratings. In clinical practice the use of rating scales is restricted, since they are considered to be time-consuming and perhaps even to disrupt the clinician's rapport with the patient. In the present study, a self-assessment scale, the CPRS Self-rating Scale for Affective Syndromes (CPRS-S-A), was constructed by re-phrasing in a self-rating format 19 items from the original Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) and covering depression, anxiety and obsessional symptoms. In a group of 30 patients with depression syndromes and anxiety syndromes, the CPRS-S-A and the original CPRS were both used on 2 occasions. The patient's Global Assessment of Functioning scores ranged from 30 to 76 (mean 58), which suggests a moderate severity of illness, as does the fact that the majority were outpatients. There was a high degree of concordance between the instruments for most items and for the scores on the subscales for both diagnostic groups (i.e., the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale and the Brief Anxiety Scale, which are both subscales drawn from the CPRS). The time taken to complete the CPRS-S-A varied from 5 to 30 min (mean 19 min for depressive and 16 min for anxiety patients on the first occasion, 13 min for both groups on the second), and the self-rating procedure was readily accepted by both groups of patients. The CPRS-S-A would thus seem to be a promising instrument for quantitative rating of symptoms in ambulatory patients, both in clinical practice and in research.

Referens

Leucht, S., Fennema, H., Engel, R. R., Kaspers-Janssen, M., Lepping, P., & Szegedi, A. (2017). What does the MADRS mean? Equipercentile linking with the CGI using a company database of mirtazapine studies. Journal of Affective Disorders, 210, 287-293.

Snaith, R.P., Harrop, F.M., Newby, D.A. (1986). Grade scores of the Montgomery-Åsberg Depression and Clinical Anxiety Scales. British Journal of Psychiatry, 148, 599-601.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2012). Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom: En systematisk litteraturöversikt: Oktober 2012. Stockholm, Sweden: Erlanders.

Svanborg, P., & Åsberg, M. (1994). A new self-rating scale for depression and anxiety states based on the comprehensive psychopathological rating scale. ACTA Psychiatrica Scandinavica, 89, 21-28.

Svanborg, P., & Åsberg, M. (2001). A comparison between the Beck Depression Inventory (BDI) and the self-rating version of the Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Journal of Affective Disorders, 64, 203-216.

Informationens bäst-före-datum

2017-12-31

Filer

 • MADRS-SR_(NOK).pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
  • MADRS-SR_(Nassjo).pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
   • MADRS-SR_(LIV).pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
   • Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

    • 2017-01-14: Redigerad av Hedvig Nettelblad
    • 2015-12-05: Redigerad av Per Carlbring
    • 2014-04-15: Redigerad av Per Carlbring
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2014-03-14: Redigerad av Aleksandra Mandic
    • 2013-04-11: Redigerad av Per Carlbring

Tips: