Senaste uppdateringen: 2023-05-24 13:38:42

Utskriven 2023-06-06. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory BBQ

OBS! Informationens bäst-före-datum har passerat.
Kategorier

Livskvalitet

Beskrivning

Brunnsviken Brief Quality of Life (BBQ) består av 12 påståenden inom sex olika livsområden där individen får skatta dess viktighet och sin upplevelse av nöjdhet. Frågorna inom instrumentet har utvecklats utifrån liknande påståenden i QOLI (Frisch, Cornell, Villanueva & Retzlaff, 1992).

I framtagningen av BBQ har QOLI-data från Lindner et al. (2013) använts för att identifiera livsområden med störst betydelse för självupplevd livskvalitet. Unifactorial maximum-likelihood faktoranalys genomfördes på viktade QOLI items före (n = 4016) och efter (n = 1021) behandling. Sex stycken livsområden (viktighet x nöjdhet) hade faktorladdningar över 0,5 i datan före behandling och samma sex livsområden hade de högsta faktorladdningarna även efter behandling. Dessa sex livsområden var: Självrespekt, Mål och värderingar, Fritid, Inlärning, Kreativitet och Vänner. I BBQ har dessa sex livsområden döpts om till följande: Fritid, Ser på Livet (motsvarande Mål och värderingar i QOLI), Kreativ, Lärande (motsvarande Inlärning i QOLI), Vänner och vänskap och Mig själv som person (motsvarande Självrespekt i QOLI).

Behörighet

Ingen särskild behörighet krävs för administrering.

Antal items

6 * 2 = 12

Svarsalternativ

Varje itempar (livsområde) skattas på två sätt, oberoende av varandra. Först skattar respondenten hur nöjd vederbörande är med ett livsområde: 0 (instämmer inte alls), 1, 2, 3 och 4 (instämmer fullständigt). Sedan skattas hur viktigt detta livsområdet anses vara: 0 (instämmer inte alls), 1, 2, 3 och 4 (instämmer fullständigt).

Scoring (poängsättning)

För varje itempar (livsområde) multipliceras skattad viktighet med nöjdhet, vilket ger ett värde mellan 0 och 16 för varje itempar.

Mått på ens livskvalitet får man sedan fram genom att addera alla multiplar för att få en viktad slutsumma. Du kan ladda ner en automatisk poängberäkningsmall på denna sida (se längre ner).

Diagnos

BBQ kan användas oberoende av diagnos för att mäta övergripande livstillfredsställelse.

BBQ-poängen är tillräckligt känslig för att skilja mellan kliniska och icke-kliniska grupper (Frykheden, 2014). Optimalt gränsvärde (cut-off score) mellan en klinisk och icke-klinisk grupp är 52,5 (sensitivitet=0,79; specificitet=0,71).

Administrationstid

5 minuter

Instruktion

Nedan följer 12 frågor om hur du upplever din livskvalité. Det gäller se områden och hur nöjd respektive hur viktiga dessa är för dig. Ringa in den siffran som bäst överensstämmer med din upplevelse.

Test-retest reliabilitet

0,89 (Frykheden, 2014)

Cronbachs alfa

0,68 (Frykheden, 2014)

Svenska normer

Resultat baserat på 167 studenter (40 män och 127 kvinnor; ålder M = 26,9 år, SD = 7,83) gav följande normvärden: medelvärde, M = 60,08, SD = 15,72; 10-percentil = 40,00, 25-kvartil = 48,00, median = 63,00, 75-kvartil = 70,00 och 90-percentil = 80,00. (Frykheden, 2014)

Svenska rättigheter

Gratis att använda

Referens

Lindner, P., Frykheden, O., Forsström, D., Andersson, E., Ljótsson, B., Hedman, E., Andersson, G., & Carlbring, P. (2016). The Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ): Development and Psychometric Evaluation. Cognitive Behaviour Therapy, 45(3), 182-195. doi:10.1080/16506073.2016.1143526

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret)

Philip Lindner

Informationens bäst-före-datum

2017-12-20

Filer

 • BBQ_Swe.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:56)
  • Examensarbete_BBQ_Ola_Frykheden_final.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:56)
   • BBQ_artikel.pdf application/pdf (2020-07-11 20:09:09)
   • Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

    • 2020-07-11: Redigerad av Per Carlbring
    • 2020-07-11: Redigerad av Per Carlbring
    • 2016-05-02: Redigerad av Per Carlbring
    • 2015-08-24: Redigerad av Per Carlbring
    • 2015-08-10: Redigerad av Philip Lindner
    • 2015-05-11: Redigerad av Per Carlbring
    • 2015-05-11: Redigerad av Per Carlbring
    • 2015-01-08: Redigerad av Per Carlbring
    • 2015-01-08: Redigerad av Per Carlbring
    • 2014-12-20: Redigerad av Per Carlbring
    • 2014-12-20: Redigerad av Per Carlbring
    • 2014-12-01: Redigerad av Per Carlbring
    • 2014-11-29: Redigerad av Ola Frykheden
    • 2014-11-29: Tillagd av Ola Frykheden

Tips: