Senaste uppdateringen: 2020-10-20 13:47:25

Utskriven 2020-10-28. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Posttraumatic Stress Disorder Checklist (version 5) PCL-5

Kategorier

PTSD

Beskrivning

Föregångaren till PCL-5 är PCL-S. PCL-S byggde på DSM-IV (17 kriterier) och PCL-5 bygger på DSM-5 (20 kriterier). Det finns en stor mängd studier där PCL-S har utvärderats. För PCL-5 finns inte samma mängd referenser beroende på att den bara använts sedan 2013. PCL-5 har ersatt PCL-S i valideringsstudier sedan 2013.

Mäter symtomgraden på samtliga 20 kriterier för PTSD enligt DSM-5. PCL-5 används för att (a) preliminärt screena för en möjlig PTSD diagnos, fastställa en preliminär PTSD diagnos, eller bekräfta en fastställd PTSD diagnos, och (b) utvärdera en behandling/insats genom att administreras före och efter behandling, samt vid eventuella uppföljningar. En provisorisk PTSD diagnos kan fastställas genom att man vid poängsammanslagningen endast inkluderar de svar som har fått minst en måttlig skattning (d.v.s. 2 eller högre). I övrigt följer man de diagnostiska kriterierna enligt DSM-V. PCL-5 kan även användas för att bekräfta en PTSD diagnos efter att en diagnos har fastställts med hjälp av semi-strukturerad intervju för PTSD enligt DSM-5 (företrädesvis Kliniker-Administrerade PTSD skalan [CAPS på engelska]). Ett gränsvärde (cut-off score) på 38 är fastslaget som en adekvat riktlinje för en preliminär PTSD diagnos i väntan på att psykometriska data blir tillgängliga. Tolkningen av PCL-5 ska göras av en kliniker enligt följande. Med hjälp av en totalpoäng av PCL-5 kan man mäta svårighetsgraden av PTSD symptomen genom att summera svarsskattningarna på samtliga 20 symptomfrågor (intervall - 0-80). En totalpoäng av svårighetsgraden av varje symptomkluster erhålls genom att man summerar samtliga svarskattningar inom respektive symptomkluster enligt följande: - Symptomkluster B: Påträngande symptom (frågorna 1-5). - Symptomkluster C: Undvikandebeteenden (frågorna 6-7). - Symptomkluster D: Negativa förändringar i emotioner och sinnesstämningar (frågorna 8-14). - Symptomkluster E: Symptom på förhöjd fysiologisk aktivering (frågorna 15-20).

I det regionala vårdprogrammet för PTSD förordas för närvarande PCL-S och IES-R. PCL-S är kopplad till DSM-IV och har ersatts av PCL-5 som är kopplad till DSM-5. PCL-5 mäter PTSD-symtom den senaste månaden. IES-R mäter en begränsad uppsättning PTSD-symtom den sista veckan, d.v.s. inte i enlighet med DSM-5 kriterierna för PTSD. Dessutom används PCL-5 mer i forskningssammanhang än IES-R.

Delskalor

Efter den första skattningen behöver man endast administrera sid. 2 av PCL-5 som ett symptommått vid följande tidpunkter: (a) under behandlingen som ett processmått, (b) direkt efter behandlingen för att utvärdera behandlingen/insatsen, samt (c) vid eventuella uppföljningar för att se om behandlingens/insatsens eventuella effekt kvarstår/minskar/ökar.

Scoring (poängsättning)
 1. Förslag på text som ska över till journalanteckning. Först ska svaren på de fem onumrerade frågorna på sidan 1 redovisas i fritext. Ny rad för varje fråga. Därefter ska svarspoängen på frågorna 1-20 redovisas enligt följande:
  • Symptomkluster B (påträngande symptom): den beräknade poängsumman av frågorna 1-5.
  • Symptomkluster C (undvikandebeteenden): den beräknade poängsumman av frågorna 6-7.
  • Symptomkluster D (negativa förändringar i emotioner och sinnesstämningar): den beräknade poängsumman av frågorna 8-14.
  • Symptomkluster E (symptom på förhöjd fysiologisk aktivering): den beräknade poängsumman av frågorna 15-20.
  • Totalpoäng av PCL-5: den beräknade poängsumman av samtliga frågor 1-20 (varierar från 0-80).
  • Redovisa förbättringar av PTSD symptom på PCL-5 som ett resultat av en behandling/insats enligt följande (a) om förbättringen understiger 5 poäng ska man skriva att ingen märkbar förbättring har skett, (b) vid en förbättring på 5-9 poäng ska man skriva att det finns en indikation på en tillförlitlig förbättring, d.v.s. en förbättring som inte beror på slumpen, eller (c) vid en 10-20 poängs minskning ska man skriva att behandlingen/insatsen har lett till en kliniskt signifikant förbättring.
  • Redovisa om sammanslagningen av alla symptom uppfyller det preliminärt fastslagna gränsvärdet för en PTSD diagnos (≥ 38), eller om det understiger detta värde. Redovisa detta vid samtliga mätningar (före/under/efter behandling, eventuell uppföljning).
  • OBS! Om syftet med skattningen är att fastställa en provisorisk PTSD diagnos ska man vid poängsammanslagningen endast inkludera svar som har fått minst en måttlig skattning (d.v.s. 2 eller högre). I övrigt följer man därefter ovanstående riktlinjer.
Diagnos

PCL kan användas för skattning av kliniskt meningsfulla framsteg. En förbättring på 5-9 poäng utgör en indikation på en tillförlitlig förändring, d.v.s. en förändring som inte beror på slumpen. En 10-20 poängs minskning av PTSD symptomen utgör en kliniskt signifikant förbättring. Man bör minimalt kräva en 5 poängs minskning för att fastställa att en individ troligen reagerar på en behandling. En minskning på 10 poäng ska användas som en minimal tröskel för en kliniskt meningsfull förbättring. Dessa förslag är preliminära, men förväntas ligga nära dessa poängtal efter kommande psykometriska studier.

Administrationstid

PCL-5 är enkelt att fylla i för de flesta patienter. PCL-5 tar ungefär 5-10 minuter att genomföra.

Instruktion

Denna svarsblankett frågar om problem som du kan ha haft efter en mycket stressfylld erfarenhet som innefattar faktisk eller hot om död, allvarlig skada, eller sexuellt våld. Detta kunde vara något som hände dig direkt, någonting du bevittnade, eller någonting du lärde dig hände en nära familjemedlem eller nära vän. Några exempel är en allvarlig olycka; brand; katastrof såsom en orkan, tornado, eller jordbävning; fysisk eller sexuell attack eller misshandel; krig; mord; eller självmord. Först, vänligen svara på några få frågor om din värsta händelse, vilket för denna svarsblankett innebär den händelse som just nu besvärar dig mest. Detta kan vara en av exemplen ovan eller någon annan mycket stressfylld erfarenhet. Dessutom, det kan vara en enstaka händelse (till exempel, en bilkrasch) eller flertal liknande händelser (till exempel, flertal stressfyllda händelser i en krigszon eller upprepade sexuella övergrepp).

Svenska rättigheter

PCL-5, svensk version september 2015 (engelsk originalförlaga 8/14/2013, Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx & Schnurr; National Center for PTSD, USA).

Översatt från engelska. Svensk validering via Nenad Paunovic´, Docent i psykologi, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi (september 2015). Språkgranskad enligt ISO 9001:2008 och EN-15038:2006. Nenad Paunovic har till stor del varit behjälplig med framtagandet av nedanstående information och tolkningsmall.

Filer

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

 • 2017-08-20: Tillagd av Per Carlbring

Tips: