Senaste uppdateringen: 2021-02-17 09:35:47

Utskriven 2021-04-11. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Posttraumatic Stress Disorder Checklist (version 5) PCL-5

Kategorier

PTSD

Beskrivning

PCL-5 används för att preliminärt screena för en möjlig PTSD diagnos, fastställa en preliminär PTSD diagnos, eller bekräfta en fastställd PTSD diagnos, samt för att utvärdera en behandling/insats genom att administreras före och efter behandling, samt vid eventuella uppföljningar.

Föregångaren till PCL-5 är PCL-S. PCL-S byggde på DSM-IV (17 kriterier) och PCL-5 bygger på DSM-5 (20 kriterier). Det finns en stor mängd studier där PCL-S har utvärderats. För PCL-5 finns inte samma mängd referenser beroende på att den bara använts sedan 2013. PCL-5 har ersatt PCL-S i valideringsstudier sedan 2013.

I det regionala vårdprogrammet för PTSD förordas för närvarande PCL-S och IES-R. IES-R mäter en begränsad uppsättning PTSD-symtom den sista veckan, d.v.s. inte i enlighet med DSM-5 kriterierna för PTSD. Dessutom används PCL-5 mer i forskningssammanhang än IES-R.

Antal items

20 symptomfrågor

Svarsalternativ

Sida 1 innehåller frågor beträffande händelsens art och hur respondenten upplevt denna. "Vad hände, när hände det, hur upplevde du det".

Sida 2 innehåller frågor om vilka symptom personen upplevt under den senaste månaden. "Hur mycket var du besvärad av" följt av 20 olika symptom. Svarsalternativ: Inte alls (0), lite grann (1), måttligt (2), ganska mycket (3) och extremt (4).

Scoring (poängsättning)

I journalanteckningen ska först svaren på de fem onumrerade frågorna på sidan 1 redovisas i fritext. Efter den första skattningen behöver sedan endast sida 2 administreras, som ett symptommått vid följande tidpunkter: (a) under behandlingen som ett processmått, (b) direkt efter behandlingen för att utvärdera behandlingen/insatsen, samt (c) vid eventuella uppföljningar för att se om behandlingens/insatsens eventuella effekt kvarstår/minskar/ökar.

En totalpoäng av svårighetsgraden av varje symptomkluster erhålls genom att summera samtliga svarskattningar inom respektive symptomkluster enligt följande:

• Symptomkluster B (påträngande symptom): den beräknade poängsumman av frågorna 1-5.

• Symptomkluster C (undvikandebeteenden): den beräknade poängsumman av frågorna 6-7.

• Symptomkluster D (negativa förändringar i emotioner och sinnesstämningar): den beräknade poängsumman av frågorna 8-14.

• Symptomkluster E (symptom på förhöjd fysiologisk aktivering): den beräknade poängsumman av frågorna 15-20.

Tolkningen av PCL-5 ska göras av en kliniker genom att summera svarsskattningarna på samtliga 20 symptomfrågor (intervall - 0-80). Det preliminärt fastslagna gränsvärdet för en PTSD diagnos (≥ 38).

Redovisa förbättringar av PTSD symptom på PCL-5 som ett resultat av en behandling/insats enligt följande:

(a) om förbättringen understiger 5 poäng: ingen märkbar förbättring har skett

(b) vid en förbättring på 5-9 poäng: det finns en indikation på en tillförlitlig förbättring, d.v.s. en förbättring som inte beror på slumpen

(c) vid en 10-20 poängs minskning: behandlingen/insatsen har lett till en kliniskt signifikant förbättring.

Diagnos

PCL-5 mäter symtomgraden på samtliga 20 kriterier för PTSD enligt DSM-5. En provisorisk PTSD diagnos kan fastställas genom att man vid poängsammanslagningen endast inkluderar de svar som har fått minst en måttlig skattning (d.v.s. 2 eller högre). I övrigt följer man de diagnostiska kriterierna enligt DSM-V. PCL-5 kan även användas för att bekräfta en PTSD diagnos efter att en diagnos har fastställts med hjälp av semi-strukturerad intervju för PTSD enligt DSM-5 (företrädesvis Kliniker-Administrerade PTSD skalan [CAPS på engelska]). Ett gränsvärde (cut-off score) på 38 är fastslaget som en adekvat riktlinje för en preliminär PTSD diagnos i väntan på att psykometriska data blir tillgängliga.

Tidsintervall

PCL-5 mäter PTSD-symtom den senaste månaden.

Administrationstid

PCL-5 är enkelt att fylla i för de flesta patienter. PCL-5 tar ungefär 5-10 minuter att genomföra.

Instruktion

Denna svarsblankett frågar om problem som du kan ha haft efter en mycket stressfylld erfarenhet som innefattar faktisk eller hot om död, allvarlig skada, eller sexuellt våld. Detta kunde vara något som hände dig direkt, någonting du bevittnade, eller någonting du lärde dig hände en nära familjemedlem eller nära vän. Några exempel är en allvarlig olycka; brand; katastrof såsom en orkan, tornado, eller jordbävning; fysisk eller sexuell attack eller misshandel; krig; mord; eller självmord.

Först, vänligen svara på några få frågor om din värsta händelse, vilket för denna svarsblankett innebär den händelse som just nu besvärar dig mest. Detta kan vara en av exemplen ovan eller någon annan mycket stressfylld erfarenhet. Dessutom, det kan vara en enstaka händelse (till exempel, en bilkrasch) eller flertal liknande händelser (till exempel, flertal stressfyllda händelser i en krigszon eller upprepade sexuella övergrepp).

För det andra, håll denna värsta händelse i åtanke, läs var och en av problemen på nästa sida och ringa sedan in en av siffrorna till höger för att indikera hur mycket du har varit besvärad av det problemet under den senaste månaden.

Svenska rättigheter

PCL-5, svensk version september 2015 (engelsk originalförlaga 8/14/2013, Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx & Schnurr; National Center for PTSD, USA).

Översatt från engelska. Svensk validering via Nenad Paunovic´, Docent i psykologi, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi (september 2015). Språkgranskad enligt ISO 9001:2008 och EN-15038:2006. Nenad Paunovic har till stor del varit behjälplig med framtagandet av nedanstående information och tolkningsmall.

Filer

Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

  • 2020-11-17: Redigerad av Emma Henriksson
  • 2020-11-17: Redigerad av Emma Henriksson
  • 2017-08-20: Tillagd av Per Carlbring

Tips: